Variable TypeidExpression.type

class TypeidExpression
{
  // ...
  Type type ;
  // ...
}