Variable XMLPrinter.output

File that output is written to.

class XMLPrinter
{
  // ...
  std.stdio.File output ;
  // ...
}