Alias BasicTypes

Basic type token types.

alias BasicTypes = AliasSeq!(tok!"int",tok!"bool",tok!"byte",tok!"cdouble",tok!"cent",tok!"cfloat",tok!"char",tok!"creal",tok!"dchar",tok!"double",tok!"float",tok!"idouble",tok!"ifloat",tok!"ireal",tok!"long",tok!"real",tok!"short",tok!"ubyte",tok!"ucent",tok!"uint",tok!"ulong",tok!"ushort",tok!"void",tok!"wchar");