Alias IdType

Token ID type for the D lexer.

alias IdType = ubyte;