Alias Keywords

Keyword token types.

alias Keywords = AliasSeq!(tok!"abstract",tok!"alias",tok!"align",tok!"asm",tok!"assert",tok!"auto",tok!"break",tok!"case",tok!"cast",tok!"catch",tok!"class",tok!"const",tok!"continue",tok!"debug",tok!"default",tok!"delegate",tok!"delete",tok!"deprecated",tok!"do",tok!"else",tok!"enum",tok!"export",tok!"extern",tok!"false",tok!"final",tok!"finally",tok!"for",tok!"foreach",tok!"foreach_reverse",tok!"function",tok!"goto",tok!"if",tok!"immutable",tok!"import",tok!"in",tok!"inout",tok!"interface",tok!"invariant",tok!"is",tok!"lazy",tok!"macro",tok!"mixin",tok!"module",tok!"new",tok!"nothrow",tok!"null",tok!"out",tok!"override",tok!"package",tok!"pragma",tok!"private",tok!"protected",tok!"public",tok!"pure",tok!"ref",tok!"return",tok!"scope",tok!"shared",tok!"static",tok!"struct",tok!"super",tok!"switch",tok!"synchronized",tok!"template",tok!"this",tok!"throw",tok!"true",tok!"try",tok!"typedef",tok!"typeid",tok!"typeof",tok!"union",tok!"unittest",tok!"version",tok!"while",tok!"with",tok!"__DATE__",tok!"__EOF__",tok!"__FILE__",tok!"__FILE_FULL_PATH__",tok!"__FUNCTION__",tok!"__gshared",tok!"__LINE__",tok!"__MODULE__",tok!"__parameters",tok!"__PRETTY_FUNCTION__",tok!"__TIME__",tok!"__TIMESTAMP__",tok!"__traits",tok!"__vector",tok!"__VENDOR__",tok!"__VERSION__");