Alias Protections

Protection token types.

alias Protections = AliasSeq!(tok!"export",tok!"package",tok!"private",tok!"public",tok!"protected");