Alias SpecialTokens

alias SpecialTokens = AliasSeq!(tok!"__DATE__",tok!"__TIME__",tok!"__TIMESTAMP__",tok!"__VENDOR__",tok!"__VERSION__",tok!"__FILE__",tok!"__FILE_FULL_PATH__",tok!"__LINE__",tok!"__MODULE__",tok!"__FUNCTION__",tok!"__PRETTY_FUNCTION__");