Alias BasicTypes

Basic type token types.

alias BasicTypes ;